Postanowienia ogólne

 1. Kursy maturalne organizowane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Abakus Ewa Domańska
  2. Celem organizowanych kursów jest przygotowanie Słuchaczy do egzaminów zewnętrznych w sposób pozwalający na osiągnięcie możliwie najwyższego wyniku. Ogólnym założeniem kursu jest przekrojowe omówienie tematów wymaganych na egzaminach oraz przećwiczenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie.
  3. Słuchacz w momencie rejestracji na Kurs podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji kursów. Administratorem danych osobowych Słuchacza jest organizator Kursów.
  4. Regulamin jest Umową, która jest zawierana w momencie rejestracji uczestnika.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2018 roku.
  6. Strona internetowa Abakus Ewa Domańska znajduje się pod adresem www.abakus.edu.plZapisy na Kursy i płatności

  1. Słuchacz może zapisać się na dowolną ilość Kursów.
  2. Aby zapisać się na wybrany Kurs, należy dokonać bezpłatnej rejestracji poprzez stronę www.abakus.edu.pl, telefonicznie, bądź mailowo. Dokonanie rejestracji jest zgłoszeniem chęci uczestnictwa w wybranym Kursie.
  3. W celu potwierdzenia rezerwacji miejsca na Kursie, należy w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zarezerwowania miejsca dokonać wpłaty pełnej kwoty za Kurs, pierwszej raty lub zaliczki w wysokości 100zł za każdy wybrany przedmiot, chyba że warunki obowiązującej promocji stanowią inaczej.
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Organizatora Sluchacz zostaje zapisany na Kurs.
  6. Niedokonanie wpłaty w wymaganym terminie jest traktowane, jako rezygnacja z Kursu, co skutkuje anulowaniem rezerwacji. Na prośbę Słuchacza, Organizator może przedłużyć rezerwację miejsca na kursie.
  7. Wpłacona zaliczka zastaje policzona na poczet opłaty za Kurs.
  8. Pozostałą opłatę za Kurs, Kursant ma obowiązek wpłacić nie później niż 4 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu, chyba że warunki obowiązującej promocji stanowią inaczej. Opłatę za Kurs można wnieść jednorazowo albo w ratach.
  9. Dokładna oferta cenowa Kursów oraz warunki płatności przedstawione są na stronie internetowej.
  10. W przypadku zapisu na Kurs, który już się rozpoczął, należną opłatę za Kurs pomniejsza się proporcjonalnie do ilości odbytych już godzin.
  11. Kursant nabywa prawo do uczestniczenia w Kursach, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:
  1) dokonał rejestracji,
  2)  zaakceptował niniejszy Regulamin,
  3)  opłacił co najmniej pierwszą ratę za Kurs
  12. Wszystkich wpłat za Kurs należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Abakus Ewa Domańska lub gotówką w biurze Organizatora. Jeśli płatność została dokonana przelewem, za datę dokonania płatności uznaję się datę zaksięgowania przelewu na koncie Abakus Ewa Domańska.
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawiania indywidualnej oferty uczestnictwa w Kursie. Umowa na indywidualnych warunkach może być zawarta pisemnie.

  Organizacja zajęć na Kursach

  1. Czas trwania zajęć podany jest w godzinach zegarowych. Przerwy są wliczone w czas zajęć podany na stronie internetowej. Na każdą godzinę zegarową zajęć przewidzianych jest 5 minut przerwy. Przerwy mogą być łączone w zależności od ustaleń Wykładowcy prowadzącego zajęcia.
  2. Kursant ma prawo zmienić grupę lekcyjną lub przedmiot na własne żądanie. Pod warunkiem, że organizacja Kursu na to pozwala.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do następujących działań:  przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć lub odwołania Kursu, jeśli liczba Słuchaczy będzie niewystarczająca. W tym przypadku Słuchacz ma prawo do całkowitego zwrotu pieniędzy wpłaconych na Kurs
  4. W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy leżącej po stronie Organizatora, Abakus Ewa Domańska ma obowiązek przeprowadzenia nieodbytych planowo zajęć w innym terminie, możliwie najdogodniejszym dla Słuchaczy lub zwrócić Sluchaczom proporcjonalnie wartość odwołanych zajęć.
  5. Jeżeli w pierwszych 15 minutach trwania zajęć nie pojawi się żaden Słuchacz, zajęcia mogą się nie odbyć oraz w tej sytuacji zajęcia uważa się za odbyte.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Kursantów na terenie placówki. W przypadku zguby Organizator przekaże informacje dotyczące miejsc przechowywania rzeczy znalezionych.
  7. Słuchacz, którego zachowanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami, utrudnia prowadzenie zajęć i przeszkadza w pracy innym uczniom może zostać skreślony z listy uczestników Kursu. W takim przypadku Kursantowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

  Rezygnacja z Kursu

  1. Kursant może zrezygnować z zarezerwowanego miejsca na Kursie samodzielnie przed dokonaniem wpłaty zaliczki.
  2. Jeżeli termin rezygnacji z Kursu jest późniejszy niż w okolicznościach wymienionych w pkt.1, to należy złożyć pisemną rezygnację z Kursu lub złożyć ustne oświadczenie. Jeśli rezygnacja została złożona:
  1) co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem Kursu, Kursant otrzymuje całkowity zwrot pieniędzy wpłaconych na poczet Kursu,
  2) w okresie do 14 dni do planowego rozpoczęcia Kursu i nie później 6 dni po pierwszych zajęciach, Kursant otrzymuje zwrot pieniędzy pomniejszony o zaliczkę tj. 100zł,
  3) później niż 6 dni po pierwszych zajęciach Kursantowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
  3. Warunki promocji opublikowane na stronie internetowej mogą definiować więcej możliwości rozwiązania umowy, niż by to wynikało z pkt. 1 i 2. 4. Organizatorowi przysługuje prawo do korzystniejszego dla Kursanta rozwiązania umowy, niż by to wynikało z pkt. 1 i 2.

  Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego.